Privacy verklaring
Het Platform Werken met .NET is een online platform waarmee we de vacaturemarkt voor .NET software development vacatures zo transparant mogelijk willen maken.

Inleiding

Het Platform Werken met .NET is een online platform waarmee we de vacaturemarkt voor .NET software development vacatures zo transparant mogelijk willen maken. Hiermee willen we software developers in staat stellen eenvoudig zelfstandig een baan te vinden, zonder gebruik te hoeven maken van recruiters.

In deze Privacyverklaring lees je belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van het Platform en de dienstverlening die we bieden. Wij raden aan onderstaande zorgvuldig door te lezen.

Over ons

Het Platform Werken met .NET is een activiteit van Werken met .NET B.V., gevestigd aan het adres Wijnbrugstraat 313 te (3011 XW) Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78244218.

Het Platform werken met .NET host persoonlijke informatie van de gebruikers. Wij doen dit in twee rollen.

 • In de hoedanigheid als verwerker namens de klant (in casu een Bedrijfsaccounthouder) bij het matchen van vacatures. Onze klant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen met betrekking tot persoonlijke informatie die gebruikers met een Developeraccount verstrekken bij het gebruik van Platform Werken met .NET ten behoeve van het matchen bij vacatures.
 • Het Platform werken met .NET is zelf Verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens die gebruikers met een Developer account plaatsen in de fase dat er nog geen sprake is van het matchen met een vacature.

Door onze Site en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erken je dat je deze Privacyverklaring hebt gelezen, begrepen en de gebruiksvoorwaarden accepteert. Het Platform werken met .NET is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de geplaatste inhoud door gebruikers.

Respect voor privacy

Werken met .NET respecteert de privacy van al haar gebruikers en (andere) websitebezoekers. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Werken met .NET voor de diensten die we bieden, die nodig zijn voor de gebruikmaking van ons Platform en/of die je ons zelf verstrekt hebt. Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG.

Wanneer je besluit om onze diensten af te nemen, hebben we gegevens van je nodig ten behoeve van communicatie, facturatie, en voor de dienstverleningen aan klanten met een bedrijfsaccount. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en op grond van welke wettelijke grondslag ze worden verwerkt.

We verwerken de volgende gegevens

Developeraccount

 • E-mailadres
 • Naam (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • CV (optioneel)
 • Overige gegevens (optioneel)

Bedrijfsaccount

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijf
 • E-mailadres
 • Adres Bedrijf
 • KvK-nummer Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Gegevens nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening (zoals voor de uitvoering van betalingen)

Voor alle Gebruikers geldt verder dat we gebruik maken van Matomo voor het bij houden van bezoekersgedrag. Matomo beschermd onder meer jouw gegevens door:

 • Je niet te tracken
 • Ruwe data wekelijks te verwijderen
 • IP adressen te anonimiseren met 2 bytes (bijv. 192.168.XXX.XXX)
 • Geen cookies te plaatsen
 • Bezoekers niet te volgen wanneer je verschillende websites gebruikt

Voor een ieder geldt voorts dat we – uitsluitend voor zover je die ons die zelf zou verstrekken – overige persoonsgegevens verwerken die je ons verstrekt als je contact met ons hebt (e-mailadres etc.).

Cookies

Voor alle Gebruikers geldt verder dat we gebruik maken van functionele cookies (meer informatie hierover staat in ons Cookiebeleid );

Doeleinden

Werken met .NET maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van onze dienstverlening in het kader van de overeenkomst;
 • om ons Platform en de dienstverlening te verbeteren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, (bijvoorbeeld administratieve/fiscale bewaarplicht);
 • om onze dienstverlening te facturen (voor zover dit op jouw Account van toepassing zou zijn);
 • om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze het gebruik van het Platform

Hierbij gebruikt Werken met .NET jouw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor deze noodzakelijke specifieke doeleinden en op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • verkregen toestemming van jou;
 • gerechtvaardigd belang.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen geen overeenkomst met je aangaan (en dus ook geen Account bieden), indien je de persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, niet aan ons wilt verstrekken.

Hoe worden je gegevens beschermd?

Werken met .NET begrijpt dat het veilig bewaren van je persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens gangbare normen voor beveiliging van gegevens. Daarnaast is ons Platform beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die je via het Platform verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld. Ook de uitwisseling van gegevens en documenten tussen ons Platform en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen. Als je de indruk hebt dat ouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring kunt vinden.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Werken met .NET bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Bij verwijdering van een Account worden persoonsgegevens binnen 4 weken verwijderd. Eventueel kan voorkomen dat die persoonsgegevens nog voorkomen in een (data)back-up voor de duur van de retentieperiode. Als dat zo is, dan zal verwijdering van die persoonsgegevens binnen uiterlijk 6 maanden plaatsvinden.

Gegevens nodig in het kader van de administratieve/fiscale bewaarplicht blijven voor de duur van de wettelijke verplichting van 7 jaar bewaard.

De rechten die jou toekomen

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je op grond van de AVG het recht:

 • deze persoonsgegevens in te zien;
 • deze persoonsgegevens te wijzigen;
 • deze persoonsgegevens te verwijderen;
 • deze persoonsgegevens te corrigeren;
 • je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 • bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit).

Bovenstaande verzoeken kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar Werken met .NET via het onderaan deze Privacyverklaring opgegeven e-mailadres. Wij zullen je zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij bij twijfel vragen om je ons een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs te tonen (bijvoorbeeld) via een video call. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens.

Het delen van data met derden

Werken met .NET zal zonder toestemming jouw persoonsgegevens niet uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere wijze openbaar maken, tenzij sprake is van een wetsbepaling, rechterlijke uitspraak, voorschrift of andere regel die ons hiertoe verplicht.

Werken met .NET deelt jouw persoonsgegevens slechts met derde partijen voor zover noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van het Platform en onze diensten met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt tevens te denken aan het inschakelen van een derde partij die wij inschakelen voor hosting, onderhoud en beheer van het Platform.

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je bedenkingen hebt over of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, komen we natuurlijk graag eerst met jou in gesprek. Als we er samen niet uitkomen kun je dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring

De verwerkingsdoelstellingen en deze daarop gebaseerde privacyverklaring kunnen door Werken met .NET van tijd tot tijd aangepast worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of wij dit nodig achten. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring op een mogelijke update. Indien je ons Platform en/of diensten voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, gaan wij ervanuit dat uit je voortgezet gebruik blijkt van jouw instemming met de herziene privacyverklaring. Indien deze verklaring grote wijzigingen krijgt zullen we je via andere communicatiekanalen op de hoogte brengen.

Contact

Indien je contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de hierboven opgenomen contactgegevens en/of via het volgende e-mailadres:
contact@werkenmet.net

Privacyverklaring Werken met .NET / augustus 2022

Er is een fout opgetreden. Deze applicatie reageert mogelijk niet meer totdat deze opnieuw is geladen. Reload 🗙